همشهری ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵
ایران ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶
خراسان ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲
اطلاعات ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲
کیهان ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱
وطن امروز ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۲
جام جم ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱
هفت صبح ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۳
آفتاب ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶
وطن امروز ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۵