جدول زیر نشان دهنده قیمت خودروهای پرخریدارتر خارجی در بازار است. 

خودرو