19 copy

 موج افزایش قیمت محصولات لبنی ادامه یافت و این دو محصول را به ترتیب به 17هزار تومان و 23هزار تومان در شهریورماه امسال رساند که نشان از افزایش قیمت 75درصدی ماست و 68درصدی پنیر در عرض یک سال دارد.